مشاوره فنیبه منظور تسهیل فرآیند خرید کالا و در صورت تمایل ، این شرکت قادر به ارائه مشاوره فنی جهت انتخاب صحیح و بهینه کالا بر اساس نیازهای مشتریان خود است. بخشی از خدمات ما عبارتند از:
مشاوره تامین کالای پروژه های صنعتی در قالب قرارداد مشاوره 
اجرای فرآیند مهندسی و خرید کالا
پاسخ به سوالات و مشکلات متداول کاربران و مراجعین از طریق همین وب سایت